Audyt projektu – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z zamknieciem projektu nr CMC/88 8 4 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania wsparcia z Europejskiego Trustu Spójności

Harmonogram debata podczas warsztatu przewiduje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)
 • Ocena wpływu realizacji polityki spójności perspektywy 2004-2006 na zwiększenie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski wschodniej.
 • Ocena użyteczności informacji gromadzonych na etapie aplikowania, kontraktowania i rozliczania projektów w ramach poszczególnych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie rozwoju eksportu i powiązań z zagranicznymi rynkami i partnerami handlowymi, w kontekście uruchamiania działania 6.1 PO IG Paszport do eksportu
 • Pomiar skuteczności implementacji celów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Hotel na Treningi Z Negocjacji
 • Analiza systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Badanie ewaluacyjne potrzeb doradczo-szkoleniowych w zakresie podnoszenia kompetencji zasobów kadrowych w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej województwa pomorskiego, w kontekście wykorzystania środków unijnych w okresie 2007-2013
 • Badanie omnibusowe skuteczności kampanii „Dobra informacja na dobry początek”
 • Ocena systemu instytucjonalnego oraz systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: możliwości optymalizacji funkcjonowania
 • Opracowanie metodyki LCA do oceny programów infrastrukturalnych
 • Typy projektów realizowanych przez uczelnie wyższe w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE oraz ich znaczenie dla wzmocnienia roli szkół wyższych i przygotowania ich do odgrywania kluczowej roli w procesie tworzenia konkurencyjnej
 • Proces zarządzania w projektach komponentu regionalnego PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Grant zostany omówiony pod kątem potencjału rozwojowego w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (systematyka wg PKD).:

 • Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
 • Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
 • Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
 • Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: brzeziński oraz ełcki

  Upoważnieni beneficjenci to: Okocimskie Zakłady Piwowarskie S.A., Fabryka Firanek i Koronek HAFT S.A., Auto-Lux Mariusz Stopa, Usługi Asenizacyjne Andrzej Wyszomirski, Zakład Usług Profesjonalnych „AZART” inż. Andrzej Słomczyński, „ELWICO” S.C. , Business Platform Sp. z o.o., Entra , Jan Zasada Biuro Ekonomiczno – Handlowe, Meblarska Spółdzielnia Pracy DĄB, PLATFORMA MARKETINGOWA , WEBXL Mateusz Borowski, Elpigaz Sp. z o.o., „NORCO POLSKA” , Marek Czubak, Wojciech Gałecki, Waldemar Woźniak, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „Mega-Lens”

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.