Seminarium podsumowujące projekt – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z podsumowaniem przedsięwzięcia nr BXE/58 3 6 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania dotacji z Europejskiego Funduszu Spójności

Plan debata w czasie panelu przewiduje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Ocena jakości projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia.
 • Analiza luki finansowej w województwie pomorskim w zakresie dostępu przedsiębiorców do zwrotnych instrumentów finansowych w kontekście realizacji Działania 1.3 Poza-dotacyjne instrumenty wsparcia MŚP w ramach regionalnego programu operacyjnego dla wojewód
 • Badanie odbioru kampanii i świadomości Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – II badanie
 • Weryfikacja skuteczności wdrożenia założeń EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotel Na Szkolenia w Karkonoszach
 • Ewaluacja dotychczasowych działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WD na lata 2007-2013, służąca przygotowaniom do wdrażania Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na
 • Analiza sprawności przepływów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Badanie skuteczności, jakości i użyteczności wybranych narzędzi informacji i promocji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów
 • Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli LRPO na lata 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013
 • Ocena bieżąca projektów w ramach Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR
 • Proces zarządzania w projektach komponentu regionalnego PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Program będzie omówiony pod kątem skutków wdrożenia w następujących dotowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
 • Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
 • Handel energią elektryczną
 • Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 • GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: kłodzki oraz kozienicki

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Metali Lekkich „Kęty” S.A. (Grupa KĘTY S.A.), Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB S.A., AutoBlok alarmy blokady, ANEL PHU, Stowarzyszenie Użytkowników Kablowej Sieci Telewizyjnej BAŁ-SAT, „KABEL SAT” Sp. z o.o. , Alu System Plus JJM Kucharscy Spółka Jawna, E-BIZNES , INNOVA FUNDS , Netkom Sp. z o.o., Platan Sp. z o.o., WestRealEstate Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia, Easy Access Technology, Martom Granops, Matuszczak Spółka Jawna, „KECMER” Paweł Kecmer

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.