Warsztat unijny – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z podjętą strategią upowszechnienia programu nr UFB/65 8 4 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania wsparcia z Panatlantyckiego Trustu Edukacyjnego

Agenda debata w czasie panelu obejmuje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 – ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN
 • Wpływ polityki spójności na stan zróżnicowań i rozwój polskich regionów
 • Wpływ realizacji poddziałania 2.2.1 SPO-WKP na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 • Efekty w zakresie innowacyjności – badanie oddziaływania projektów zrealizowanych w ramach poddziałania 2.2.1 SPO WKP
 • Weryfikacja skuteczności implementacji celów EFS na przykładzie programu podyplomowego Sale konferencyjne Szkolenia w Warszawie
 • Analiza systemu monitoringu na pozimie regionalnym
 • Ewaluacja kampanii informacyjno-promocyjnej Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Slasku
 • Projekty systemowe komponentu regionalnego realizowane przez Instytucję Pośredniczącą PO KL
 • Ocena działań informacyjno promocyjnych – IP MEN w ramach Priorytetu III PO KL
 • Komplementarność Projektów w Zakresie Infrastruktury Transporu drogowego realizowanych w ramach ZPORR oraz komplementarność projektów z zakresu infrastuktury Transportu Drogowego realizowanych w ramach ZPORR z innimi inicjatywami w tym zakresie.
 • Ewaluacja Działania 1 Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
 • Wpływ dofinansowania z EFS w ramach Priorytetu IX PO KL na rozwój oferty edukacyjnej szkół i upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i w gminach miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców w województwie wielkopolskim
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Grant zostany przeanalizowany pod kątem analizy ex post w poniższych dofinansowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów
 • Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno
 • Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport kolejowy towarów
 • Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne
 • Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: bełchatowski oraz zawierciański

  Upoważnieni beneficjenci to: Śląskie Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Hanka” S.A., Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. , Walcownia Metali „ŁABĘDY” S.A., BLUGRZEŚ Grzegorz Blusiewicz, „STK” S.C. Andrzej Łyczek, Bogusław Maciejczyk, Krsztof Sabat, Wojciech Porębski, „KOST-BET” Krzysztof Matyja Paweł Matyja Spółka jawna, Asco Sp. z o.o., Firma MAZUR Piotr Mazur, GEOMOBILE , LEWIATAN PODKARPACIE SP. Z O.O., SIGARDEN , TRO MEDIA Marcin Misztal, Inventory Solutions Polska Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo Handlowe „TRANS-HURT” Robert Kucharski, Przedsiębiorstwo Techniczne TUCHOLSKI – Tomasz Tucholski

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.