Warsztat unijny – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z raportowaniem projektu nr XSP/83 6 3 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania środków z Europejskiego Priorytetu Edukacyjnego

Agenda debata podczas warsztatu przewiduje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Wpływ uzyskanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I i III ZPORR na lata 2004 – 2006 na wzrost wydatków inwestycyjnych w gminach w województwie wielkopolskim.
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych podjętych w latach 2007-2008 oraz I kwartale 2009 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 • Zapotrzebowanie na wsparcie w zakresie tworzenia powiązań kooperacyjnych – ocena trafności i użyteczności wsparcia działania 5.1 PO IG
 • Ocena jakości implementacji funduszu EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Sale konferencyjne Szkolenia w Częstochowie
 • Analiza systemu monitoringu na pozimie regionalnym
 • Analiza systemu zarzadzania, wdrażania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Badanie stron internetowych instytucji tworzących system wdrażania PO i RPO w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 – 2013 I i II etap
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym
 • Ocena komplementarności i linii demarkacyjnej w zakresie działań dotyczących infrastruktury szkolnictwa wyższego w ramach XIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowsiko, programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Regionalnych P
 • Badanie ankietowe beneficjentów ostatecznych działania 2.2 ZPORR. Ocena wpływu wsparcia otrzymanego przez uczniów i studentów na rozpoczęcie przez nich edukacji w szkole wyższej lub uzyskanie wyższego wykształcenia
 • Ewaluacja on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL – badanie uczestników projektu Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Projekt będzie przeanalizowany w aspekcie potencjału rozwojowego w następujących dofinansowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Chów i hodowla pozostałych zwierząt
 • Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
 • Demontaż wyrobów zużytych
 • Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
 • Transport wodny śródlądowy towarów
 • Działalność związana z tłumaczeniami
 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: m. Włocławek oraz otwocki

  Upoważnieni beneficjenci to: Centrum Rekreacji MTW Spółdzielnia Socjalna, Bolesławicka Fabryka Materiałów Medycznych „Polfa” S.A., Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ELZAM-HOLDING” S.A., „RYNTRONIK” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Eksportowo-Importowe, Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.C. , „DASE FINANCIAL GROUP” , ABW , E-TESTY , Janinex Janina Pajda, MultiModus , PULANNA , TFP , Euro-Partner , AGENCJA FINANSOWA Małgorzata Wnuk-Otłowska, DIANA SPA DIANA ŁĘGOWSKA

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.