Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z realizacją działania funduszowego nr RRB/63 9 2 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania budżetu z Amerykańskiego Programu Edukacyjnego

Agenda dyskusja podczas seminarium zawiera następujące grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Ocena naborów przeprowadzonych w 2008 roku i zakładanego wpływu ich efektów na realizację celów RPO WP
 • Badanie ewaluacyjne dotyczące wskaźników Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów do absorpcji środków dostępnych w ramach działania 8.3 PO IG przeznaczonych na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym wraz z określeniem potencjalnych barier we w
 • Ocena stopnia wdrożenia celów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Imprezy Team Building
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach PO RPW
 • Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim
 • Ocena zainteresowania i zdolności absorpcyjnych podmiotów aplikujących w ramach Działania 9.2, 9.3 wraz z analizą strategiczną kierunku wsparcia w ramach Działania 9.2, 9.3 w następnych latach wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie łódzkim
 • Ewaluacja systemu naboru, selekcji i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów w konkursach przeprowadzonych w 2008 r. w ramach Priorytetu III PO Kapitał Ludzki
 • Ocena możliwości zapewnienia porównywalności projektów dotyczących wykorzystania poszczególnych źródeł energii odnawialnej na przykładzie działania 9.4 PO IiŚ
 • Wstępna ocena oddziaływania PO IG na środowisko
 • pomocy społecznej w kontekście zakresu ich wzajemnej
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Projekt zostany omówiony w aspekcie skutków wdrożenia w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
 • Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców
 • Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność taksówek osobowych
 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • Praktyka lekarska specjalistyczna

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: tarnowski oraz skarżyski

  Upoważnieni beneficjenci to: Swarzędzkie Fabryki Mebli S.A., Przedsiębiorstwo Górniczo-Obróbcze „GRANIT” w Strzegomiu S.A., Wrocławskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. , Nexbud Jacek Waśko, Roman Orkusz Serwis-Salon RTV-TV Kablowa , „KOMSAT” S.C. Waldemar Komander, Piotr Dutka , AARA Jacek Ober, CMS Auto Sp. z o.o., KATARZYNA AGOPSOWICZ ŚWIEŻYM OKIEM, P.H.P.U. „Aronet” Andrzej Olszewski, PPHU Topiko Tomasz Łohutko, YETICO , HSG MISTRAL GRZEGORZ PROKOPIUK, Mechanika Nawrocki, XEROSERWIS Ireneusz Golatowski

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.