Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z podjętą strategią upowszechnienia działania funduszowego nr PYA/56 1 7 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania dotacji z Amerykańskiego Funduszu Infrastrukturalnego

Harmonogram dyskusja w czasie seminarium obejmie następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006″ oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Ry
 • Analiza projektów umieszczonych w IWIPK współfinansowanych w ramach RPO WK-P pod kątem gotowości do realizacji
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 (PL-SK)
 • Ocena wpływu polityki spójności na wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw i gospodarki
 • Ocena skuteczności wdrożenia celów EFS na przykładzie programu edukacyjnego Hotele NaSzkolenia Menedżerskie
 • Ewaluacja systemu wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie zachodniopomorskim
 • Bariery w aplikowaniu o środki z EFS przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim
 • Projekty systemowe komponentu regionalnego realizowane przez Instytucję Pośredniczącą PO KL
 • „Metaewaluacja badań dotyczących oceny kryteriów wyboru projektów w programach operacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich w Polsce w perspektywie 2007-2013
 • Wpływ projektów dotyczących zakupu lub modernizacji pojazdów szynowych na osiągnięcie głównego celu poddziałania 1.1.2 tzn. poprawę warunków przejazdów pasażerów transportem kolejowym między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006″- II raport cząstkowy
 • Raport z Badania Ewaluacyjnego Beneficjentów Instytucjonalnych Działań 2.1, 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


 • Grant będzie przeanalizowany w aspekcie potencjału rozwojowego w poniższych dofinansowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Produkcja przypraw
 • Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
 • Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych
 • Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
 • Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
 • Działalność agentów i pośredników turystycznych
 • Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: tarnowski oraz koszaliński

  Upoważnieni beneficjenci to: ” BOGMAR” GRZYB MARIUSZ, Hydro-Vacuum S.A., P.H.U. RICONEX, PPHU „MACROSAT” , Naprawa i Konserwacja Urządzeń TV SAT ,TVP Krzysztof Wałaski, „EURONET” S.C. Norbert Saniewski, Mieszko Jarecki, Adamed Sp. z o.o., E-HARMONOGRAM , Jan Zasada Biuro Ekonomiczno – Handlowe, NBG , SYMTECH Marcin Kapusta, Zakłady Chemiczne ZACHEM w Bydgoszczy, Dariusz Libera DreamPen Producent art. Piśmienniczych, Stalmech Bogumił Księżakowski, Instytut Agroenergetyki

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.